NORMATIVA

Normativa de l'ajuntament

1. NORMES GENERALS:

 • L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7 h a 23h*, dissabtes de 8 h a 20h i diumenges i festius de 9h a 14 h. *Espai aquàtic fins les 22h
 • Puntualment s’informarà dels horaris d’obertura i tancament dels dies festius i vigílies.
 • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de bar (Llei 28/2005, de 26 de desembre).
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall.
 • La organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
 • De dilluns a divendres quedaran tancats tots els espais a les 23h, excepte l’espai aquàtic que ho farà a les 22h.
 • En el cas de voler accedir al centre esportiu fora de l'horari contractat, caldrà abonar l'import corresponent a una entrada.
 • Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.
 • Tots els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós vers el personal, els altres usuaris i el material del centre. Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.
 • Si detecteu algun desperfecte o deficiència comuniqueu-ho a la recepció del centre; el vostre paper és molt important.
 • Al punt de servei d’atenció a l’abonat, hi ha a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments, agraïments i/o reclamacions.
 • L’ús dels espais o serveis esportius per part dels clients s’haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota.
 • La quota mensual d’abonament està calculada incloent-hi l’adaptació de l’oferta d’espais i activitats durant els períodes estivals i les parades tècniques necessàries en compliment de la legislació (Reial Decret 865/2003).
 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre esportiu segons decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 • Els armariets de lloguer només podran ser utilitzades pels abonats al centre esportiu.
 • Per llogar l’armariet us heu de dirigir al servei d’atenció a l’abonat per tramitar l’alta de la mateixa.
 • La signatura del full de lloguer de taquilla comporta l’acceptació de la normativa d’ús de la mateixa.
 • Els ascensors podran ser utilitzats només per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Està prohibit registrar imatges i/o so, en cap suport o format dintre de les instal·lacions, sense permís exprés de direcció.
 • No es permet el desenvolupament de cap activitat professional per part de personal aliè a la organització.
 • En cas d’emergència seguiu les indicacions del personal de la instal·lació.

 

2. NORMES I RECOMANACIONS GENERALS PER ALS ESPAIS ESPORTIUS:

 • Està totalment prohibit menjar dins dels espais esportius, així com a les grades de les pistes poliesportives.
 • Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. Per evitar lesions, no s’ha d’entrar a la classe un cop finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l’inici).
 • Escalfa abans de començar l’activitat esportiva, així evitaràs lesions.
 • Respecta les instal·lacions, la resta d’usuaris i el personal de les instal·lacions, són per ajudar-te. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició.
 • No es pot accedir a les sales amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat.
 • Deixa el material esportiu al seu lloc després de la seva utilització.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic. En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.

 

3. TRÀMITS ADMINISTRATIUS:

 

 • En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts.

 • L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-lo a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari.

 • L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit a la recepció del centre abans del dia 20 del mes en curs, les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.

 • Les dades personals també es podran modificar a través de l’àrea personal de la pàgina web del CEM Cotxeres (cotxeresborbo.duetsports.net).

 • Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.

 • L’abonat amb un (1) rebut retornat serà donat de baixa i no tindrà accés al centre. Només en el cas que el pagui a la recepció podrà tornar a accedir.

 • En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.

 • Al ser un centre Esportiu públic, els preus de cada modalitat d’abonament seran aprovats per l’Ajuntament.

 • L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

 • Els abonats menors de 5 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 5 anys.

 • Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3 euros per la seva nova tramitació  administrativa.

 • Totes les quotes s’actualitzaran anualment el mes de gener de cada any natural.

 • Duet Sports Cotxeres de Borbó es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.

 

4. VESTIDORS:

 • Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.
 • Els infants menors de 6 anys (5 o menys) podran entrar al vestuari amb el pare o mare. A partir dels 6 anys hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.
 • És recomanable utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona de vestidors.
 • Tots els abonats poden gaudir d’armariets d’ús puntual accionats amb una tanca. Aquesta tanca serà personal i es recomana que cada abonat disposi d’una. Si teniu dificultats amb el pany, aviseu-ho al personal de la instal·lació.
 • L’organització no es pot fer responsable dels objectes dipositats a l’interior dels armariets.
 • Per motius de neteja i desinfecció, els armariets s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. En aquest cas no es retornarà la tanca.
 • Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malbaratar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.
 • Cal eixugar-se a la zona de dutxes.
 • Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se ni afaitar-se a la zona de vestidors.

 

5. PISCINES:

 • Els menors de 14 anys (13 o menys) hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest adult haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina gran o petita.
 • No està permès entrar vestit de carrer o amb calçat inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.
 • Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la piscina i dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
 • No és permès entrar pilotes, tubs més ulleres de busseig o altres elements lúdics.
 • No està permès fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de la piscina.
 • És obligatori l’ús del casquet de bany i banyador d’una sola peça per als homes i d’una o dues peces per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany.
 • En el recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 • El material de natació és material d’entrenament i s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús. Per seguretat, les aletes només podran fer-les servir els majors de 16 anys al carril destinat a tal objecte.
 • Respecteu els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.
 • És obligatori seguir sempre les indicacions del personal socorrista i tècnic de la instal·lació, així com respectar les indicacions dels carrers (lent / ràpid).
 • No et banyis si pateixes alguna malaltia de transmissió hídrica o dèrmica.

 

6. PISTES POLIESPORTIVES:

 • Per reservar la pista poliesportiva us heu d’adreçar a la recepció del Centre.
 • Utilitza calçat esportiu diferent al calçat de carrer que no malmeti el paviment.
 • Utilitza les papereres per dipositar-hi les deixalles. Col·laborem en la neteja de les instal·lacions.
 • Els grups o equips que utilitzin les pistes podran accedir únicament en els horaris establerts prèvia autorització del personal del Centre Esportiu Municipal i sempre que ho facin acompanyats de l’entrenador o persona designada com a responsable del grup.
 • Cada grup o equip designarà un responsable qui se’n farà càrrec d’obrir i tancar el vestuari, vetllar per l’ordre i respecte vers les instal·lacions i equipaments, i comunicar a la direcció del centre qualsevol incidència succeïda.
 • Durant els partits el delegat de l’equip local serà el responsable de garantir l’ordre i bon comportament dels 2 equips, així com de comunicar qualsevol incidència.
 • El Centre Esportiu Municipal facilitarà als equips un espai adient per a l’emmagatzematge del material esportiu, el qual haurà de ser aportat pel propi equip.

 

7. TERMARIUM / HIDROMASSATGE:

 • No es permet l’ús als menors de 16 anys.
 • Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.
 • No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius. En cas de dubte consulteu al vostre metge.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor, i fer ús del casquet de bany.
 • No és recomanable estar-hi més de 10 - 15 minuts seguits.
 • Cal treure’s tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, etc.).
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en informar al tècnic esportiu o socorrista.
 • A la sauna és obligatori l’ús de tovallola i sabatilles de goma, mentre que al bany de vapor és obligatori l’ús de sabatilles de goma.

 

8. SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES:

 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, excepto las actividades reservadas para esta franja de edad.
 • Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.
 • Has de ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

 • Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.

 

9. SALA CYCLING:

 • És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament, i informa al tècnic esportiu.
 • No es poden reservar bicicletes. Aquestes s’ocuparan segons ordre d’assistència a la sala. De la mateixa manera, en acabar una sessió no es permet deixar res dins de la classe per tal de reservar bicicleta per a la propera sessió.

 

10. SALA FITNESS:

 • No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 14 anys.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’aparell emprat. En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
 • Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador un cop n’hagin fet ús. No està permès endur-se el programa fora del centre esportiu.

 

11. SERVEIS DE SALUT:

 • Els serveis de salut són oberts a qualsevol persona.
 • Per poder accedir a aquests serveis us heu d’adreçar a la recepció del centre.

 

La Direcció del Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d’interpretació de les normes en cas d’existir diferents interpretacions de la mateixa.

 

RÈGIM DISCIPLINARI 
Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.
1. INFRACCIONS
Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS. Es consideren infraccions MOLT GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al normal desenvolupament d'activitats.
b) Impedir l'ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
c) Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
d) El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
e) L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o un altre usuari.
f) La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
g) Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
h) Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
i) Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la pròpia instal·lació.
j) La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
k) Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.
l) Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l'activitat esportiva.
m) Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
n) Encendre foc.
o) La reincidència de faltes greus. Es consideren infraccions GREUS
a) L'ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l'equipament quan no concorren les
circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
b) El deteriorament d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació
esportiva quan no es consideri molt greu.
c) No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius. RD Ed. A Maig 2013
d) L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
e) Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
f) Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
g) Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l'espai habilitat per a això i pel temps limitat a la durada de l'activitat.
h) Impartir classes sense autorització.
i) Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
j) Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
k) Introduir objectes en l'aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
l) Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
m) Sub arrendar, cedir o prestar el dret d'ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
n) La reincidència de faltes lleus. Es consideren infraccions LLEUS
a) Usar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
b) No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
c) Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
d) Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
e) Menjar fora de les zones habilitades per a això.
f) No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
g) Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d'actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.
2. SANCIONS
La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període a partir d'1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.
La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.
La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l'amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d'abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.
3. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.
RD Ed. A Maig 2013
4. RESPONSABLES
a) Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
b) Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.
5. PROCEDIMENT
Davant d'una suposada infracció, l'actuació a seguir serà la següent:
a) La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l'usuari un comunicat on se li informarà de l'expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat podrà fer ús de les
instal·lacions, excepte en els casos d'infraccions greus o molt greus.
b) L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d'un termini de 10 dies a partir de la data que s'envia aquest document.
c) Una vegada fet el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
d) Les faltes considerades com a infraccions molt greus seran informades a l'àrea d'esports de l'Ajuntament del mateix municipi, en el cas que la instal·lació sigui de caràcter públic.
 

ÚS DE LES INVITACIONS
Els centres Duet Sports poden fer entrega d'invitacions als abonats i no abonats amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre esportiu a persones que no són abonades del mateix. Per fer ús d'aquestes invitacions s'haurà d'atendre a:

 • - Cada centre Duet Sports decidirà el motiu d'entrega de les invitacions en funció de la seva pròpia política comercial, sense que per aquest motiu calgui mantenir aquests motius de forma indefinida en el temps.
 • - Existeix un límit en l'ús de les invitacions per cada usuari de 2 invitacions a l'any. Aquest periode es comptabilitzarà des de l'ús de la primera de les invitacions de manera que comptant des d'aquesta data no es podran usar més de 2 invitacions en un periode menor d'1 any.
 • - Les invitacions no podran ser usades per ex-abonats que portin de baixa menys d'1 any.
 • - L'ús d'una invitació permet a l'usuari accedir durant 1 dia al centre esportiu i fer ús dels mateixos serveis i activitats dels abonats amb quota total. En cap cas inclourà serveis com cursos, entrenaments personals, serveis d'estètica, serveis de salut,...
 • - L'ús d'una invitació implica permetre el tractament de les dades personals de l'usuari.
 • - Amb l'ús de les invitacions, l'usuari accepta ser coneixedor dels riscos implícits que l'exercici físic pot tenir per a la salut i exonera a l'empresa de qualsevol responsabilitat per danys i lesions.
 • - La Direcció de cada centre Duet Sports podrà modificar aquesta política en benefici de la comoditat dels propis abonats.
Alta
on-line
Tornar a inici