NORMATIVA

Normativa del ayuntamiento 

1. NORMES GENERALS:

 • L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres de 7 h a 23h*, dissabtes de 8 h a 20h i diumenges i festius de 9h a 14 h. *Espai aquàtic fins les 22h
 • Puntualment s’informarà dels horaris d’obertura i tancament dels dies festius i vigílies.
 • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació, inclosa la zona de bar (Llei 28/2005, de 26 de desembre).
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall.
 • La organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.
 • De dilluns a divendres quedaran tancats tots els espais a les 23h, excepte l’espai aquàtic que ho farà a les 22h.
 • En el cas de voler accedir al centre esportiu fora de l'horari contractat, caldrà abonar l'import corresponent a una entrada.
 • Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc). L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. Duet, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.
 • Tots els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós vers el personal, els altres usuaris i el material del centre. Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.
 • Si detecteu algun desperfecte o deficiència comuniqueu-ho a la recepció del centre; el vostre paper és molt important.
 • Al punt de servei d’atenció a l’abonat, hi ha a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments, agraïments i/o reclamacions.
 • L’ús dels espais o serveis esportius per part dels clients s’haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota.
 • La quota mensual d’abonament està calculada incloent-hi l’adaptació de l’oferta d’espais i activitats durant els períodes estivals i les parades tècniques necessàries en compliment de la legislació (Reial Decret 865/2003).
 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre esportiu segons decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 • Els armariets de lloguer només podran ser utilitzades pels abonats al centre esportiu.
 • Per llogar l’armariet us heu de dirigir al servei d’atenció a l’abonat per tramitar l’alta de la mateixa.
 • La signatura del full de lloguer de taquilla comporta l’acceptació de la normativa d’ús de la mateixa.
 • Els ascensors podran ser utilitzats només per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Està prohibit registrar imatges i/o so, en cap suport o format dintre de les instal·lacions, sense permís exprés de direcció.
 • No es permet el desenvolupament de cap activitat professional per part de personal aliè a la organització.
 • En cas d’emergència seguiu les indicacions del personal de la instal·lació.

 

2. NORMES I RECOMANACIONS GENERALS PER ALS ESPAIS ESPORTIUS:

 • Està totalment prohibit menjar dins dels espais esportius, així com a les grades de les pistes poliesportives.
 • Hidrata’t (beu aigua): abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. Per evitar lesions, no s’ha d’entrar a la classe un cop finalitzat l’escalfament (+ /- 10 minuts de l’inici).
 • Escalfa abans de començar l’activitat esportiva, així evitaràs lesions.
 • Respecta les instal·lacions, la resta d’usuaris i el personal de les instal·lacions, són per ajudar-te. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició.
 • No es pot accedir a les sales amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat.
 • Deixa el material esportiu al seu lloc després de la seva utilització.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteo articular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic. En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, aviseu immediatament al socorrista o tècnic esportiu.

 

3. TRÀMITS ADMINISTRATIUS:

 • En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI i les dades del Banc o Caixa per tal de domiciliar els rebuts.

 • L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-lo a recepció per tramitar l’alta. Els següents pagaments es domiciliaran a l’entitat bancària facilitada per l’usuari.

 • L’abonat podrà canviar de modalitat d’abonament i notificar el canvi de les seves dades personals o bancàries sempre que ho comuniqui per escrit a la recepció del centre abans del dia 20 del mes en curs, les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.

 • Les dades personals també es podran modificar a través de l’àrea personal de la pàgina web del CEM Cotxeres (cotxeresborbo.duetsports.net).

 • Quan un abonat desitgi causar baixa definitiva del centre, haurà de fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d’abonat haurà de tornar a abonar la quota d’inscripció.

 • L’abonat amb un (1) rebut retornat serà donat de baixa i no tindrà accés al centre. Només en el cas que el pagui a la recepció podrà tornar a accedir.

 • En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.

 • Al ser un centre Esportiu públic, els preus de cada modalitat d’abonament seran aprovats per l’Ajuntament.

 • L’import de la quota pot variar en funció dels possibles canvis en la modalitat d'accés o de si es tracta d'una quota amb una limitació en l'edat.

 • Els abonats menors de 5 anys gaudiran del 100% de descompte del preu de l’abonament i passaran a abonar l’import de la quota infantil a partir dels 5 anys.

 • Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3 euros per la seva nova tramitació  administrativa.

 • Totes les quotes s’actualitzaran anualment el mes de gener de cada any natural.

 • Duet Sports Cotxeres de Borbó es reserva el dret d'aplicar promocions o descomptes de matricula a les persones que porten menys de 6 mesos donats de baixa de la instal·lació.

4. VESTIDORS:

 • Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.
 • Els infants menors de 6 anys (5 o menys) podran entrar al vestuari amb el pare o mare. A partir dels 6 anys hauran de canviar-se sols als vestidors corresponents.
 • És recomanable utilitzar sabatilles de bany per desplaçar-se per la zona de vestidors.
 • Tots els abonats poden gaudir d’armariets d’ús puntual accionats amb una tanca. Aquesta tanca serà personal i es recomana que cada abonat disposi d’una. Si teniu dificultats amb el pany, aviseu-ho al personal de la instal·lació.
 • L’organització no es pot fer responsable dels objectes dipositats a l’interior dels armariets.
 • Per motius de neteja i desinfecció, els armariets s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. En aquest cas no es retornarà la tanca.
 • Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malbaratar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.
 • Cal eixugar-se a la zona de dutxes.
 • Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyir-se ni afaitar-se a la zona de vestidors.

 

5. PISCINES:

 • Els menors de 14 anys (13 o menys) hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys que se’n faci responsable. Aquest adult haurà d’estar amb ell durant tota l’estada del menor a la piscina gran o petita.
 • No està permès entrar vestit de carrer o amb calçat inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.
 • Cal utilitzar sabatilles de bany per a desplaçar-se per la piscina i dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
 • No és permès entrar pilotes, tubs més ulleres de busseig o altres elements lúdics.
 • No està permès fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes de la piscina.
 • És obligatori l’ús del casquet de bany i banyador d’una sola peça per als homes i d’una o dues peces per a les dones. Queda expressament prohibit banyar-se amb pantalons llargs, mallots ciclistes, tops o roba no específica de bany.
 • En el recinte de piscina, tant dins com fora de l’aigua, no es permet cap tipus d’activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 • El material de natació és material d’entrenament i s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús. Per seguretat, les aletes només podran fer-les servir els majors de 16 anys al carril destinat a tal objecte.
 • Respecteu els espais i/o carrers de natació que, segons el nivell i la programació, es delimitin per a cursets i altres activitats.
 • És obligatori seguir sempre les indicacions del personal socorrista i tècnic de la instal·lació, així com respectar les indicacions dels carrers (lent / ràpid).
 • No et banyis si pateixes alguna malaltia de transmissió hídrica o dèrmica.

 

6. PISTES POLIESPORTIVES:

 • Per reservar la pista poliesportiva us heu d’adreçar a la recepció del Centre.
 • Utilitza calçat esportiu diferent al calçat de carrer que no malmeti el paviment.
 • Utilitza les papereres per dipositar-hi les deixalles. Col·laborem en la neteja de les instal·lacions.
 • Els grups o equips que utilitzin les pistes podran accedir únicament en els horaris establerts prèvia autorització del personal del Centre Esportiu Municipal i sempre que ho facin acompanyats de l’entrenador o persona designada com a responsable del grup.
 • Cada grup o equip designarà un responsable qui se’n farà càrrec d’obrir i tancar el vestuari, vetllar per l’ordre i respecte vers les instal·lacions i equipaments, i comunicar a la direcció del centre qualsevol incidència succeïda.
 • Durant els partits el delegat de l’equip local serà el responsable de garantir l’ordre i bon comportament dels 2 equips, així com de comunicar qualsevol incidència.
 • El Centre Esportiu Municipal facilitarà als equips un espai adient per a l’emmagatzematge del material esportiu, el qual haurà de ser aportat pel propi equip.

 

7. TERMARIUM / HIDROMASSATGE:

 • No es permet l’ús als menors de 16 anys.
 • Cada un d’aquests equipaments té una normativa d’ús pròpia que cal seguir adequadament.
 • No poden utilitzar aquests serveis les persones que pateixen problemes d’hipotensió (tensió baixa), cardiopaties greus o varius. En cas de dubte consulteu al vostre metge.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’hidromassatge, a la sauna o al bany de vapor, i fer ús del casquet de bany.
 • No és recomanable estar-hi més de 10 - 15 minuts seguits.
 • Cal treure’s tots els objectes que oprimeixin la nostra pell (rellotges, cadenes, arracades, etc.).
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en informar al tècnic esportiu o socorrista.
 • A la sauna és obligatori l’ús de tovallola i sabatilles de goma, mentre que al bany de vapor és obligatori l’ús de sabatilles de goma.

 

8. SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES:

 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 14 anys, llevat de les activitats reservades per a aquestes franges d'edat.
 • Les activitats dirigides de sala, es realitzen durant tot l’any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.
 • Has de ser puntual. No es podrà accedir a la classe un cop la sessió hagi començat.

 • Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.

 

9. SALA CYCLING:

 • És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament, i informa al tècnic esportiu.
 • No es poden reservar bicicletes. Aquestes s’ocuparan segons ordre d’assistència a la sala. De la mateixa manera, en acabar una sessió no es permet deixar res dins de la classe per tal de reservar bicicleta per a la propera sessió.

 

10. SALA FITNESS:

 • No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 14 anys.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’aparell emprat. En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
 • Els abonats amb programes individuals han de guardar la seva fitxa a l’arxivador un cop n’hagin fet ús. No està permès endur-se el programa fora del centre esportiu.

 

11. SERVEIS DE SALUT:

 • Els serveis de salut són oberts a qualsevol persona.
 • Per poder accedir a aquests serveis us heu d’adreçar a la recepció del centre.

 

La Direcció del Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó es reserva el dret de modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre. La Direcció es reserva també el dret d’interpretació de les normes en cas d’existir diferents interpretacions de la mateixa.

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
Los centros deportivos están considerados espacios de pública concurrencia en los cuales son necesarias unas normas de conducta reguladas por un Régimen Disciplinario. Este régimen disciplinario es un documento interno de gran utilidad que agiliza las actuaciones disciplinarias y complementa aquellas acciones legales que cualquier usuario o la propia entidad considere oportuno emprender.
1. INFRACCIONES
Las infracciones a las normas de conducta serán de tres tipos: MUY GRAVES, GRAVES Y LEVES.
Se consideran infracciones MUY GRAVES
a) El uso inadecuado de las instalaciones deportivas, del material o del equipamiento deportivo que suponga una perturbación relevante de la convivencia y afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, o al normal desarrollo de actividades.
b) Impedir el uso de la instalación deportiva o cualquiera de sus elementos a otros usuarios.
c) Impedir u obstruir gravemente el normal funcionamiento de la instalación deportiva.
d) El deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones, elementos o material de la instalación deportiva.
e) La agresión física o verbal al personal de la instalación deportiva o a otro usuario.
f) La desobediencia a los empleados cuando esto pueda afectar a la seguridad de las personas.
g) Introducirse a conciencia en dependencias del centro destinadas al sexo contrario.
h) Las prácticas sexuales de cualquier tipo dentro de la instalación deportiva.
i) Cualquier robo, hurto o intento, ya sea de cualquier bien de un usuario o de la propia instalación.
j) La falsificación de documentos o uso indebido de registros documentales.
k) Exponer pública y notoriamente, sea de forma escrita o verbal, falsedades que originen el desprestigio de la entidad o de sus usuarios.
l) Introducir o exhibir pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen pueda ser considerado como un acto que incite o fomente los comportamientos violentos, xenófobos, racistas, o como un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la actividad deportiva.
m) Introducir armas, bengalas, petardos explosivos o cualquier producto inflamable, fumígeno o corrosivo.
n) Encender fuego.
o) La reincidencia de faltas graves. Se consideran infracciones GRAVES
a) El uso inadecuado de las instalaciones deportivas municipales, del material o del equipamiento cuando no concurren las circunstancias para calificarlas de muy graves.
b) El deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones, elementos o material de la instalación deportiva cuando no se considere muy grave.
RD Ed. A Mayo 2013
c) No respetar los horarios y funcionamiento de los servicios deportivos.
d) El incumplimiento de la normativa vigente sobre consumo de tabaco, alcohol y sustancias
estupefacientes.
e) Hacer uso de los servicios deportivos con recipientes o envases de vidrio, metal o cualquiera otro
material que no sea papel o plástico.
f) Acceder con animales a las instalaciones, excepto en los casos previstos legalmente.
g) Acceder a las instalaciones con vehículos de cualquier índole, salvo cuando dispongan del espacio habilitado para ello y por el tiempo limitado a la duración de la actividad.
h) Impartir clases sin autorización.
i) Realizar cualquier actividad económica lucrativa.
j) Practicar juegos con o sin elementos, salvo en las zonas habilitadas para ello.
k) Introducir objetos en el agua, salvo en los supuestos previstos en la normativa.
l) Realizar reportajes fotográficos o de vídeo, sin autorización expresa.
m) Subarrendar, ceder o prestar el derecho de uso de los espacios deportivos con reserva a terceras
personas o entidades sin autorización expresa.
n) La reincidencia de faltas leves. Se consideran infracciones LEVES
a) Usar las instalaciones deportivas sin la indumentaria apropiada.
b) No respetar las normas indicadas que rigen en cada área.
c) Utilizar reproductores de música sin auriculares.
d) Arrojar sustancias y residuos o cualquier tipo de desperdicio fuera de los recipientes destinados a tal fin.
e) Comer fuera de las zonas habilitadas para ello.
f) No atender las indicaciones del personal de las instalaciones deportivas municipales.
g) Cualquier otro incumplimiento de los deberes o la realización de actuaciones prohibidas a los usuarios en la normativa interna del centro, cuando no den lugar a una falta grave o muy grave.
2. SANCIONES
La sanción correspondiente a las infracciones MUY GRAVES será la suspensión de los derechos de abonado por un período a partir de 1 año, pudiendo llegar a la suspensión definitiva.
La sanción correspondiente a las infracciones GRAVES será la suspensión de los derechos de abonado por un
período comprendido entre 1 mes y 1 año.
La sanción correspondiente a las infracciones LEVES será la amonestación verbal o por escrito con posible pérdida de los derechos de abonado por un período comprendido entre 1 día y 1 mes.
3. REPOSICIÓN E INDEMNIZACIÓN
RD Ed. A Mayo 2013
Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos tipificados en este Régimen
Disciplinario, el infractor estará obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
4. RESPONSABLES
h) Serán responsables de las infracciones a este Reglamento quienes las cometan.
i) Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas conjuntamente, y no sea posible determinar el grado de participación de cada una, responderán todas de forma solidaria, conforme a lo establecido en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
5. PROCEDIMIENTO
Ante una supuesta infracción, la actuación a seguir será la siguiente:
j) La Dirección del Centro Deportivo entrega al usuario un comunicado donde se le informa del expediente disciplinario abierto y del pliego de cargos. Hasta la decisión de la sanción el abonado podrá hacer uso de las instalaciones, excepto en los casos de infracciones graves o muy graves.
k) El usuario podrá presentar por escrito las alegaciones y proponer los medios de prueba que crea oportunos en defensa de sus derechos. Dispone de un plazo de 10 días a partir de la fecha que se envía este documento.
l) Una vez hecho el trámite anterior la Dirección del Centro, en un plazo máximo de 20 días desde la recepción de las alegaciones, notifica al interesado el acuerdo tomado.
m) Las faltas consideradas como infracciones muy graves serán informadas al área de deportes del Ayuntamiento del propio municipio, en el caso que la instalación sea de carácter público.

 

USO DE LAS INVITACIONES
Los centros Duet Sports pueden hacer entrega de invitaciones a los abonados y no abonados con el objetivo de facilitar el acceso al centro deportivo a personas que no son abonadas del mismo. Para hacer uso de estas invitaciones deberá atenderse a:

 • - Cada centro Duet Sports decidirá el motivo de entrega de las invitaciones en función de su propia política comercial, sin que por ello deban mantenerse esos motivos de forma indefinida en el tiempo.
 • - Existe un límite en el uso de las invitaciones por cada usuario de 2 invitaciones al año. Este periodo se contabilizará desde el uso de la primera de las invitaciones de modo que a contar desde esa fecha no se podrán usar más de 2 invitaciones en un periodo menor de 1 año.
 • - Las invitaciones no podrán ser usadas por ex abonados que lleven de baja menos de 1 año.
 • - El uso de una invitación permite al usuario acceder durante 1 día al centro deportivo y hacer uso de los mismos servicios y actividades de los abonados con cuota total. En ningún caso incluirá servicios como cursos, entrenamientos personales, servicios de estética, servicios de salud,...
 • - El uso de una invitación implica permitir el tratamiento de los datos personales del usuario.
 • - Con el uso de las invitaciones, el usuario acepta ser conocedor de los riesgos implícitos que el ejercicio físico puede tener para la salud y exonera a la empresa de cualquier responsabilidad por daños y lesiones.
 • - La Dirección de cada centro Duet Sports podrá modificar esta política en beneficio de la comodidad de los propios abonados.s

 

Alta
on-line
Volver a inicio